แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต


จำนวนผู้อ่าน : 119

LPA 84 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต

รายการ

ข้อมูลที่เผยแพร่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT-o32)

  

  

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (OIT-o33)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

 

 

 

 

 

- ประกาศการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564

- รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)