มาตรการส่งเสริมและการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้อ่าน : 16

7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 256.6 (o34)    
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 (o35)   

 

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่เคยรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โปรดทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 16:30 น.

โดยคลิกที่นี่ ->>> EIT อบต.แม่วิน

หรือสแกน QR-Code

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ้น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น