ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


จำนวนผู้อ่าน : 26

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

     1    

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567                          

Click Here

2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click Here
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Click Here