งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


จำนวนผู้อ่าน : 107

LPA 60 : งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หัวข้อ ดาวน์โหลด
1. การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด Click
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อนำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม Click
3. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) Click
4. โครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) Click
5. การติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Click