รายงานผู้ดำรงตำแหน่ง : รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งของ อปท.


จำนวนผู้อ่าน : 10

LPA 08 : รายงานผู้ดำรงตำแหน่ง : รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งของ อปท. (รายงานผู้ดำรงตำแหน่ง-รายบุคคล)

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง ดาวน์โหลด
นางเกศริน ตุ่นแก้ว - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน Click
นางบุญศรี รุ่งเกียรติเจริญ - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน Click
นายชัชวาล แซ่ย้าง - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน Click
นายพันศักดิ์ ไพสณท์หรรษา - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน Click
นายทิตย์พงษ์ นิยมเกียรติไพศาล - ประธานสภา อบต.แม่วิน Click
น.ส.สุชาดา สุขเป็ง - รองประธานสภา อบต.แม่วิน Click
น.ส.มณฑิตา จารุวงศ์สวัสดิ์ - เลขานุการสภา อบต.แม่วิน Click
นางเจ๊ะแฮ    ธารธัญสาร - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 1 Click
นายศรชัย    มีทูดี    - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 3 Click
นายนรินทร์ ชนาศัย - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 4 Click
นางพัชรินทร์ พญาปราชญ์ - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 5 Click
นายสถาพร กิ่งไพรทอง - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 7 Click
นายเพ็ญเพชร ประกรวาที - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 8 Click
นายเจตนรินทร์ ขันแข่งบุญ - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 9 Click
นายโนวิชัย สุดเสรี - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 10 Click
นายสุทัศน์    สุวรรณ - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 11 Click
นายชิชณุพงศ์ เลามาเยี่ย - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 12 Click
นายบุญเลิศ แสนวังทอง - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 13 Click
นายการัณย์ คีรีป้อง - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 14 Click
นายทวี จันทะแพ - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 15 Click
นายบรรพต ทรายบรรพต - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 16 Click
นายชัยวัฒน์ ชนาศัย - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 17 Click
นายการชัย สกุลาทาน - สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 18 Click