รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2566


จำนวนผู้อ่าน : 45

LPA 13 : รายงานการประชุมสภาประจำปี 2566

1. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566

     - รายงานการประชุมสภาครั้งแรก

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (รอมติสภาฯ เห็นชอบในสมัยประชุมสภาฯ ครั้งถัดไป)

2. การติดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น Click

3. การเผยแพร่ผลการประชุมสภาท้องถิ่น Click