สมัยประชุม การเรียกประชุมและการนัดประชุมสภา อบต.


จำนวนผู้อ่าน : 17

ประกาศสภา/การเรียกประชุมสภา/การนัดประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2567

สมัยประชุมสภา เอกสารดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) คลิก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คลิก

 

สมัยประชุม การเรียกประชุมสภา และการนัดประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2566

     - ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก

     - ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2

        - ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

        - ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 

        - ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

        - ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

        - ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

      - ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

      - ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

        - ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

- ประกาศ, นัดประชุม, ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่    

     - เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

     - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

     - เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

     - เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

     - เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565