สมัยประชุม การเรียกประชุมสภา และการนัดประชุมสภา ประจำปี 2566


จำนวนผู้อ่าน : 13

LPA 10 : การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประขุมสภาสมัยสามัญและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566

หัวข้อ ดาวน์โหลด
1. ประกาศสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2566 Click
2. ปิดประกาศสภาท้องถิ่น มีการกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญไว้ในที่เปิดเผย Click
3. การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ Click
4. การนัดประชุมสภาท้องถิ่น Click
5. การประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น Click

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สมัยประชุม การเรียกประชุมสภา และการนัดประชุมสภา (ปี 2565)

     - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

     - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

     - เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

     - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

     - เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

     - เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

     - เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565