หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายสงกรานต์ ศรีจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มือถือ 081-9924436 053-027777-9 ต่อ 11

- ว่าง -

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน (อบต.แม่วิน ไม่ได้กำหนดตำแหน่งนี้)

นางธัญลักษณ์ สุทธกูล

หัวหน้าสำนักปลัด มือถือ 085-6951650 053-027777-9 ต่อ 17

นายจำรัส เสนปานัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ มือถือ 085-7157944 หรือ 053-027777-18

นางสาวพวงทอง โกฎคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง มือถือ 093-1361548 053-027777-9 ต่อ 14

นายสงกรานต์ ศรีจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง มือถือ 081-9924436 053-027777-9 ต่อ 16

นางกนกพร พรหมชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา มือถือ 084-8044513 053-027777-9 ต่อ 15