หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายสงกรานต์ ศรีจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 053-027777-9 ต่อ 11

นางธัญลักษณ์ สุทธกูล

หัวหน้าสำนักปลัด 053-027777-9 ต่อ 17

นางสาวพวงทอง โกฎคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง 053-027777-9 ต่อ 14

นายสงกรานต์ ศรีจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 053-027777-9 ต่อ 16

นางกนกพร พรหมชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 053-027777-9 ต่อ 15