กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางสาวพวงทอง โกฎคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวโชติกา จันทร์ศรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสายรุ้ง เชียงมูล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

นางสาวธัญวรัตน์ กันธิยะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกัญจน์อมล สุรินทร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวนิตยา แก้วเรือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นางสาวสุพรรษา รักรุกขชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อินทะศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนราทิพย์ บุญมี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทยา มุ่งพัฒนาถิ่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกิตติพิชญ์ ฟุงละ

พนักงานจ้างเหมาบริการ