กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางสาวพวงทอง โกฎคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวโชติกา จันทร์ศรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวณัฐชา เวียงสิมา

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสายรุ้ง เชียงมูล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนนทพร ไชยเสนา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

นางสาวธัญวรัตน์ กันธิยะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกัญจน์อมล สุรินทร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวนิตยา แก้วเรือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นางสาวสุพรรษา รักรุกขชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อินทะศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนราทิพย์ บุญมี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทยา มุ่งพัฒนาถิ่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกิตติพิชญ์ ฟุงละ

พนักงานจ้างเหมาบริการ