ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๖๘-๐๐๓ สายบ้านม่อนยะ (หย่อมม่อนยะใต้) หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่อนยะ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น