นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ


จำนวนผู้อ่าน : 7

“นายกฯ เกศริน” นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้รับรางวัล หน่วยงานสนับสนุนเป็นเลิศด้านการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์และได้รับการยกย่องจากสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ตามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ๑๐๐ ชุมชน-บุคคล-หน่วยงาน พัฒนาท้องถิ่นดีเด่น

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ระดับหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
ระดับชุมชน : ชุมชนบ้านแม่เตียน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับบุคคล : ได้แก่

1. นางสาวอนงค์ นีรพนา :  ผู้นำด้านกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านแม่เตียน

2. นายมนตรี ขจรขจายกิตติ : ผู้นำชุมชนบ้านแม่เตียน

3. นายรณฤทธิ์ ชัยเจริญตระกูล : ผู้นำชุมชนบ้านโป่งสมิ

4. นางสาวนวลอนงค์ ติ๊บสุยะ : นักพัฒนาการท่องเที่ยว อบต.แม่วิน


ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ100ชุมชน/บุคคลพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น >> Click