องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Hug Elephant


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


ปางช้างภูตะวัน

การบริการที่เป็นกันเอง และยังได้สัมผัสกับธรรมที่สบาย พร้อมกับความปลอดภัยที่ทางเราเตรียมไว้บริการ


กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต


เอกสารแนบ : เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้
 
สถานีที่ 1 รับผิดชอบชั่งน้ำหนักและตีราคา
สถานีที่ 2 รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้องและคิดเงินค่าขยะ
สถานีที่ 3 รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลทั้งหมด
สถานีที่ 4 รับผิดชอบรับจ่ายเงินสดค่าขยะ
สถานีที่ 5 รับผิดชอบแลกผลิตภัณฑ์ชุมชนกับขยะที่ขายไม่ได้ (ขยะทำปุ๋ย 30 กิโลกรัม, ขยะอันตราย - ขยะทำลาย 15 กิโลกรัม,แลกผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างละ 1 ชนิด)
สถานีที่ 6 รับผิดชอบการคัดแยกขยะขายได้