โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำบลแม่วิน


จำนวนผู้อ่าน : 12

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำบลแม่วิน  กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของตำบลให้แก่นักเรียน เยาวชนและประชาชน โรงเรีนนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง