องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


โครงการตลาดประชารัฐ


เอกสารแนบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เพื่อรองรับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดมัชฌิมาราม บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน

     ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และผู้ประกอบการรายใหม่ โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงาน ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เพื่อรองรับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดมัชฌิมาราม บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน