การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561


จำนวนผู้อ่าน : 2

     ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ชุดที่ 4 ได้กำหนดแผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอแม่วาง ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้รับการตรวจประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน