นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567


จำนวนผู้อ่าน : 34

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

     ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงานโดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชนรับรู้ว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตและมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะ

 

 

 

 

 

แบบวัด OIT ประจำปี พ.ศ.2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
คลิกหัวข้อ เพื่อดู URL คำอธิบาย

 O1 – โครงสร้าง

หน้าแรก อยู่ที่เมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" หัวข้อ "โครงสร้างองค์กร"
 O2 – ข้อมูลผู้บริหาร  
 O3 – อำนาจหน้าที่  
 O4 – ข้อมูลการติดต่อ  

 O5 – ข่าวประชาสัมพันธ์

     – ภาพกิจกรรม

 

 O6 – Q&A

     – ตั้งกระทู้ใหม่

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
คลิกหัวข้อ เพื่อดู URL คำอธิบาย
 O7 – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน หน้าแรก อยู่ที่หมวดเมนู "งานแผนและงบประมาณ" หัวข้อ "แผนพัฒนาท้องถิ่น คือ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน"
 O8 – แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 O9 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 10 – คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 O11 – คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อ
 
 O12 – ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
 O13 – E-Service
       – วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกหัวข้อ เพื่อดู URL คำอธิบาย
 O14 – รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน้าแรก อยู่ที่หมวดเมนู "การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ" หัวข้อ "รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ"
 O15 – ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 O16 – ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 O17 – รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คลิกหัวข้อ เพื่อดู URL คำอธิบาย
 O18 – แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน้าแรก อยู่ที่หมวดเมนู "งานทรัพยากรบุคคล" หัวข้อ "แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล"
 019 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
 O20 – ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 O21 – การขับเคลื่อนจริยธรรม  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
คลิกหัวข้อ เพื่อดู URL คำอธิบาย
 O22 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน้าแรก อยู่ที่หมวดเมนู "การส่งเสริมความโปร่งใส" หัวข้อ "แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
 O23 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 O24 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 O25 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
คลิกหัวข้อ เพื่อดู URL คำอธิบาย
 O26 – ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ หน้าแรก อยู่ที่หมวดเมนู "การดำเนินการป้องกันการทุจริต" หัวข้อ "ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่"
 O27 – การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy  
 O28 – รายงานผลตามนโยบาย No Gift policy  
 O29 – รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
 O30 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
 O31 – รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
คลิกหัวข้อ เพื่อดู URL คำอธิบาย
 O32 – ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หน้าแรก อยู่ที่หมวดเมนู "การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต" หัวข้อ "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต"
 O33 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
 O34 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 O35 – รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน