องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความอนุเคราะห์เข้าทัศนศึกษาดูงาน


เอกสารแนบ : เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารวมทัศนศึกษาดูงานได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้จากการทัศนศึกษาดูงานไปปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง
     โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ขอความอนุเคราะห์เข้าทัศนศึกษาดูงาน ในด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดยมีจำนวนบุคลากรที่เข้าทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 55 ท่าน