โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 


จำนวนผู้อ่าน : 1

โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     วันที่ 18 -19 มิถุนายน 63 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินงานจัดโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาชุมชน ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทั้งที่มีในตำราเรียนและไม่มีในตำราเรียน และใช้เป็นเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน

http://www.maewin.net/core/File/1181.pdf