องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


ปางช้างห้วยโป่ง

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


ส่วนการศึกษาฯ


บุคคลากรส่วนการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางกนกพร พรหมชัย
หัวหน้าส่วนการศึกษา

 

นางสาวโชติกา จันทร์ศรี
นักวิชาการพัสดุ

 

นางสายรุ้ง เชียงมูล
เจ้่าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวธัญชนก นามเจิง
คนงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา ศศิธรรัตนนชัย
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวบัวแก้ว ชนาศัย
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางเบญจพร ปัญญาแผ่ผล
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวปทุมทิพย์ วงศ์ใหม่
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวจุฬาลักษณ์ ติ๊บมูล
ครูผู้ช่วยเด็กฯ

นางสุภาพร สุดเสรี
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางอรพิน สุริบุญ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวพรชิตา จ๊ะโด
ครูผู้ช่วยดุแลเด็กฯ

นางสาวกาญจน เกษตรสูท
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวอารี การมั่งมี
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางจันจิรา นิเปยนิ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางดวงทิพย์ บุญเลิศรักษ์
ครูผู้ข่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวชุมแพ โพนิเบเอ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางบุญศรี จ่อขาลู
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาววิมลณัฐ บุญลือ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางศิริศุก เชาระกำ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสุดารัตน์ ใบบุญนราวุฒิ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางอาภัสรา แซ่ลี
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางอารีรัตน์ ส่าโพ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางประณิดา ศิริเป็ง
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวอวัศยา แก้วปวน
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางธิตินันท์ พิทักสว่างแสง
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวปริศนา คำมา
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ