องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


ปางช้าง Blue Tao Elephant


กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


กองการศึกษาฯ


บุคคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางกนกพร พรหมชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางสาวโชติกา จันทร์ศรี
นักวิชาการพัสดุ

 

นางสาวเฉลิมศรี วงศ์คำปวน
นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวสุพรรษา รักรุกขชาติ
คนงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา ศศิธรรัตนนชัย
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวบัวแก้ว ชนาศัย
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางเบญจพร ปัญญาแผ่ผล
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวปทุมทิพย์ วงศ์ใหม่
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวจุฬาลักษณ์ ติ๊บมูล
ครูผู้ช่วยเด็กฯ

นางสุภาพร สุดเสรี
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางอรพิน สุริบุญ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวพรชิตา จ๊ะโด
ครูผู้ช่วยดุแลเด็กฯ

นางสาวกาญจน เกษตรสูท
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวอารี การมั่งมี
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางจันจิรา นิเปยนิ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางดวงทิพย์ บุญเลิศรักษ์
ครูผู้ข่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวชุมแพ โพนิเบเอ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางบุญศรี จ่อขาลู
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาววิมลณัฐ บุญลือ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางศิริศุก เชาระกำ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสุดารัตน์ ใบบุญนราวุฒิ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางอาภัสรา แซ่ลี
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางอารีรัตน์ ส่าโพ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางประณิดา ศิริเป็ง
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวอวัศยา แก้วปวน
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางธิตินันท์ พิทักสว่างแสง
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ

นางสาวปริศนา คำมา
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กฯ