แบบฟอร์มแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถาม* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อความรายละเอียดให้ชัดเจน
* ระบุ 1 หมายเลขเท่านั้น และกรอกเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0812345678


แบบฟอร์มคำร้องขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จัดทำขึ้นเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านเรือนตน และสำหรับการแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้ากรณีเคยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแล้ว และเกิดความชำรุดเสีย และเจ้าของบ้านมีความประสงค์ขอให้ อบต.แม่วิน ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมทั้งการดำเนินการดังกล่าว อบต.แม่วิน ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ไปบริการ แต่สำหรับค่าไฟฟ้านั้นทางผู้แจ้งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเอง