ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566