อบต.แม่วิน ได้รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่องผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้รับรังวัลที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ประเภททั่วไป ได้รับรางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,800,000 บาท