ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


จำนวนผู้อ่าน : 21

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประมวลจริธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
4 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน