การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (People Participation)


จำนวนผู้อ่าน : 34

รายการ เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

LPA 85 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (People Participation)