การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2565


จำนวนผู้อ่าน : 55

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
18 ตุลาคม 2565
2 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565  1 กันยายน 2565
3 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน  1 กันยายน 2565
4 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
อบต.แม่วิน 2565 
 
30 กันยายน 2565
5 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน  14 ตุลาคม 2564
6 สายด่วนนายกฯ  10 ตุลาคม 2564
7 แผนผังแสดงขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น  10 ตุลาคม 2564
8 ประกาศ อบต.แม่วิน เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  5 มกราคม 2564
9 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  5 มกราคม 2564
10 คำสั่ง อบต.แม่วิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   3 กันยายน 2561