คู่มือการปฏิบัติงาน


จำนวนผู้อ่าน : 19

ลำดับที่ รายการ เอกสารดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบ้ติงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
2 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3 คู่มือการปฏิบัติงาน : การรับสมัครเด็กปฐมวัย
4 คู่มือการปฏิบัติงาน : ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
5 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6 คู่มือการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
7 คู่มือการปฏิบัติงาน : การบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
8

คู่มือการปฏิบัติงาน : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน สปสช. (กปท.)

9 คู่มือการปฏิบัติงาน : การใช้งานโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง LTC