คู่มือประชาชน


จำนวนผู้อ่าน : 68

ประกาศ อบต.แม่วิน เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริหารภาครัฐ ระยะที่ 2 
คู่มือสำหรับประชาชน : ด้านเบี้ยยังชีพ Click Here
คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Click Here
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลขที่บ้าน 
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 
คู่มือสำหรับบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประกาศ อบต.แม่วิน เรื่อง การเผยแพร่คู่มือสำหรับบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คำสั่ง อบต.แม่วิน ที่ 25/2558 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
บันทึกข้อความ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.4/ว1005 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น    
คู่มือเบี้ยยังชีพ  
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์  
คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย  
คู่มือการขออนุญาติก่อสร้าง